Budżet Obywatelski 2024 - Podstawowe informacje

 

Tytuł budżetu obywatelskiego

Budżet Obywatelski Powiatu Przasnyskiego na rok 2024

Krótki opis

Budżet Obywatelski Powiatu Przasnyskiego to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy powiatu. Zgłoś własny ciekawy pomysł, przyczyń się do poprawy funkcjonowania naszej lokalnej społeczności!


Szczegółowy opis budżetu obywatelskiego

Nadchodzi kolejne rozdanie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego! Uprościliśmy część zasad.
Podczas posiedzenia Rady Powiatu Przasnyskiego 26 lipca 2023 r. radni jednogłośnie przyjęli zasady organizacji  najnowszej edycji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego. Przedmiotem konsultacji społecznych z mieszkańcami będzie część wydatków budżetowych powiatu na rok 2024 w kwocie 150 tys. zł. Najważniejszą zmianą w bieżącym rozdaniu jest rezygnacja z puli powiatowej, ponieważ całość środków zostanie rozdysponowana pomiędzy pule gminne. Uproszczono także zasady poparcia dla zgłaszanych wniosków, a etapy harmonogramu będą realizowane szybciej. Propozycje zadań można zgłaszać od 25 sierpnia 2023 r.

Zgodnie z podziałem środków, który został oparty na liczbie mieszkańców poszczególnych samorządów, Miastu Przasnysz przypadnie 36 tys. zł, zaś  Miastu i Gminie Chorzele — 24 tys. zł. Po 21 tys. zł przypadnie gminom Przasnysz i Jednorożec. Dla gmin Czernice Borowe, Krasne, Krzynowłoga Mała limit do rozdysponowania wyniesie po 16 tys. zł dla każdego samorządu. Maksymalna wysokość środków na realizację jednego zadania nie może przekroczyć wartości puli dla poszczególnych gmin.

W ramach budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty, które m.in.:
1) są możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego,
2) należą do zadań własnych powiatu,
3) nie naruszają obowiązujących przepisów prawa,
4) są zgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
5) nie kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub wskazanymi do realizacji,
6) zapewniają możliwość nieodpłatnego korzystania z efektów ich realizacji.
Do formularza zgłoszenia projektu Wnioskodawca musi dołączyć podpisy poparcia mieszkańców powiatu w liczbie co najmniej:
a) dla Miasta Przasnysz - 15 podpisów,
b) dla Miasta i Gminy Chorzele - 10 podpisów,
c) dla Gminy Przasnysz 6 podpisów,  
d) dla Gminy Jednorożec - 6 podpisów,
e) dla Gminy Czernice Borowe - 3 podpisy,
f) dla Gminy Krasne - 3 podpisy,
g) dla Gminy Krzynowłoga Mała 3 podpisy.
Do grupy osób popierających zadanie i znajdujących się na liście podpisów nie wlicza się autora projektu, a każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę wniosków.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego na rok 2024 r. przedstawia się następująco:
1. Kampania informacyjno — promocyjna: cały okres realizacji budżetu obywatelskiego.
2. Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego: 25.08.2023 r. — 08.09.2023 r.
3. Weryfikacja zgłoszonych zadań: 11.09.2023 r. — 25.09.2023 r.
4. Ogłoszenie listy projektów przyjętych do głosowania oraz projektów odrzuconych: do 28.09.2023 r.
5. Postępowanie odwoławcze wobec wyników oceny: do 06.10.2023 r.
6. Ogłoszenie ostatecznej listy projektów przyjętych do głosowania oraz projektów odrzuconych: do 11.10.2023 r.
7. Promocja projektów zakwalifikowanych do głosowania: 12.10.2023 r.— 23.10.2023 r.
8. Głosowanie: 12.10.2023 r.— 23.10.2023 r.
9. Ogłoszenie listy projektów zatwierdzonych do realizacji: do 31.10.2023 r.
10. Realizacja projektów wybranych przez mieszkańców w głosowaniu: 01.01.2024 r. —31.12.2024 r.

Termin

2023-08-02 - 2023-12-30

Data przeniesienia budżetu do archiwum

2023-12-31

Metoda autoryzacji w trakcie naboru projektów

Konto z pełną identyfikacją

Metoda autoryzacji w trakcie głosowania

Konto z pełną identyfikacją

Moderatorzy forum

Rafał Tworkowski, Cezary Miecznikowski

Formularz projektu

Parametry budżetu obywatelskiego

 

Całkowita kwota przeznaczona na budżet obywatelski

150000 PLN

Szczegółowe parametry kategorii projektów

Nazwa kategorii Budżet kategorii Min. wartość projektu Max. wartość projektu Min. liczba podpisów pod projektem Min. liczba głosów w głosowaniu Max. liczba głosów dostępnych w kategorii Min. liczba projektów do realizacji
Projekty mieszkańców 0 - - - - 1 -
- Miasto Przasnysz 36000 0 36000 15 10 --
- Miasto i Gmina Chorzele 24000 0 24000 10 10 --
- Gmina Przasnysz 21000 0 21000 6 10 --
- Gmina Jednorożec 21000 0 21000 6 10 --
- Gmina Czernice Borowe 16000 0 16000 3 10 --
- Gmina Krasne 16000 0 16000 3 10 --
- Gmina Krzynowłoga Mała 16000 0 16000 3 10 --

Harmonogram budżetu obywatelskiego

 
Data rozpoczęcia budżetu obywatelskiego: 2023-08-02
2023-08-02

Kampania informacyjna


Status
Zakończony
Termin
2023-08-02
Kampania informacyjna pozwala na zapoznanie się z regulaminem budżetu obywatelskiego, stawianymi wymogami, czy wielkością przeznaczonych na BO środków.
2023-08-24

Nabór projektów


Status
Zakończony
Termin
2023-08-24 - 2023-09-08
Nabór projektów to czas przeznaczony na składanie wniosków do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Tylko projekty, które spełniają wymogi formalne i merytoryczne mogą być dopuszczone do głosowania.
2023-09-11

Ocena merytoryczna


Status
Zakończony
Termin
2023-09-11 - 2023-09-25
Ocena merytoryczna to etap, w trakcie którego upoważnione osoby dokonują oceny złożonych projektów pod kątem możliwości ich realizacji i stawianych wymogów.
2023-10-11

Ogłoszenie listy projektów


Status
Zakończony
Termin
2023-10-11
Na tym etapie publikowane są projekty, które zostaną pozytywnie ocenione przez komisję i mogą zostać poddane pod głosowanie.
2023-10-12

Głosowanie


Status
Zakończony
Termin
2023-10-12 - 2023-10-23
Rozpoczynamy głosowanie! Tylko projekty z największą liczbą głosów uzyskają dofinansowanie i zostaną zrealizowane. Każdy głos się liczy!
2023-10-31

Wyniki końcowe


Status
Zakończony
Termin
2023-10-31
Ostatni etap budżetu obywatelskiego to czas, w którym poznamy projekty, które zostaną sfinansowane i będą zrealizowane.
Data zakończenia budżetu obywatelskiego: 2023-12-30
Do góry